• 1

Tai Gen Maru Go Shun'You Kensha x Oriko go KiYama

19. Oktober 2017

EIWAHIME go Kinu Hana Ken
EIYOU NO NORIKO go Kinu Hana Ken
♂ EIICHIROU go Kinu Hana Ken
ENISHI go Kinu Hana Ken 
♂ EIZENMARU go Kinu Hana Ken 
Rufname: Eiwa Rufname: NoNo Rufname: Eiichirou Rufname: Eni Rufname: Maru