• 1

Tai Gen Maru go Shun'You Kensha x Oriko go KiYama

19. Oktober 2017

EIWAHIME go Kinu Hana Ken
EIYOU NO NORIKO go Kinu Hana Ken
EIICHIROU go Kinu Hana Ken
ENISHI go Kinu Hana Ken 
EIZENMARU go Kinu Hana Ken 
Rufname: Eiwa Rufname: NoNo Rufname: Eiichirou Rufname: Enishi

Rufname: Maru